Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

1. Definities

 • Aanbod / Aanbieding
  Ieder aanbod van S&K Trucks tot het aangaan van een Overeenkomst;
 • Goederen
  De door S&K Trucks op basis van de Overeenkomst aan of ten behoeve van Wederpartij te leveren goederen;
 • Overeenkomst
  Iedere overeenkomst tussen Partijen ter zake (ver)koop en levering van Goederen door S&K Trucks aan Wederpartij en/of het door S&K Trucks verlenen van diensten aan Wederpartij;
 • Partij(en)
  S&K Trucks en Wederpartij c.q. ieder voor zich;
 • S&K Trucks
  De besloten vennootschap Sol & Kleene Trucks B.V. te Blokzijl (KvK-dossiernummer: 80220924), zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;
 • Schriftelijk
  Per brief of elektronisch bericht;
 • Voorwaarden
  Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van S&K Trucks;
 • Wederpartij
  De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie S&K Trucks een Aanbieding doet tot de levering van Goederen en/of het verrichten van diensten en/of wie met S&K Trucks een Overeenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.

2.2 Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch
- zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden
- van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

  2.3 De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Wederpartij gehanteerde (inkoop)voorwaarden wordt door S&K Trucks uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door S&K Trucks van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.

  2.4 In geval van nietigheid of vernietiging door Wederpartij van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

  2.5 Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

  2.6 Indien van deze Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

  3. Aanbiedingen, Overeenkomst en prijs

  3.1 Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval zeven (7) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.

  3.2 Een door Wederpartij binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door S&K Trucks gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door S&K Trucks worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van S&K Trucks tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door Wederpartij geleden schade.

  3.3 In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief kosten voor verpakking, vervoer en andere kosten van verzending, invoerdocumenten, (transport)verzekering(en), reistijd, reiskosten en verblijfskosten en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.

  3.4 De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.

  3.5 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan door S&K Trucks. S&K Trucks is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan. S&K Trucks is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Wederpartij door te belasten.

  4. Betaling

  4.1 Terzake de door S&K Trucks te leveren c.q. geleverde Goederen en/of door S&K Trucks uit te voeren c.q. uitgevoerde diensten wordt door S&K Trucks een factuur gestuurd naar Wederpartij.

  4.2 Betaling dient te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op door S&K Trucks aangegeven bankrekeningen. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop S&K Trucks bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.

  4.3 Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Wederpartij, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van S&K Trucks om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

  4.4 Indien Wederpartij in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 4.3, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.

  4.5 Door Wederpartij gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

  4.6 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens S&K Trucks op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van S&K Trucks jegens Wederpartij.

  4.7 S&K Trucks is gerechtigd alle vorderingen op Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die S&K Trucks aan Wederpartij, dan wel aan met Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

  4.8 Alle vorderingen van S&K Trucks op de Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

  • indien na het sluiten van de Overeenkomst aan S&K Trucks omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van S&K Trucks;
  • indien S&K Trucks de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 4.9 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
  • in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van Wederpartij, liquidatie of faillissement van Wederpartij of – voor zover Wederpartij een natuurlijke persoon betreft – het op Wederpartij van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

  4.9 S&K Trucks is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Wederpartij, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Wederpartij met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is S&K Trucks bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.

  5. Levertijd

  5.1 De door S&K Trucks in het kader van een Overeenkomst opgegeven levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

  5.2 Bij vaststelling van de levertijd gaat S&K Trucks er vanuit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

  5.3 S&K Trucks is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn alleen dan in verzuim indien zij van Wederpartij een Schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar een termijn van één (1) maand wordt gegeven om te leveren en nakoming daarvan ook binnen deze termijn uitblijft. Wederpartij heeft ingeval van ontbinding geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van S&K Trucks en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

  6. Wijze van levering

  6.1 Het risico voor de aan Wederpartij te leveren Goederen gaat op haar over af magazijn van S&K Trucks (Blokzijl, Nederland), dan wel het magazijn van een door S&K Trucks ingeschakelde derde (‘Ex Works’, zoals opgenomen in de meeste recente versie van ICC Incoterms), tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen, zijn voor rekening van Wederpartij uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen en eventuele andere met het vervoer en de levering van Goederen door S&K Trucks gepaard gaande lasten van overheidswege, van welke aard ook.

  6.2 De levering vindt pas plaats als de Koopprijs van de Goederen is voldaan, tenzij anders is overeengekomen. S&K Trucks is te allen tijde gerechtigd om de levering van de Goederen op te schorten danwel het kentekenbewijs van de Goederen achter te houden totdat koopprijs voor de Goederen integraal is voldaan.

  6.3 S&K Trucks heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Goederen op het overeengekomen tijdstip in haar magazijn, dan wel het magazijn van een door S&K Trucks ingeschakelde derde, aan Wederpartij ter beschikking te stellen. Het door of namens Wederpartij ondertekende afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen van de vervoerder levert volledig bewijs op van de aflevering door S&K Trucks van de in de het afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen vermelde Goederen.

  6.4 Het door S&K Trucks aan Wederpartij ter aflevering aanbieden van bestelde Goederen wordt gelijk gesteld met levering van deze Goederen. Indien Wederpartij weigert de ter aflevering aangeboden Goederen in ontvangst te nemen, zal S&K Trucks de betreffende Goederen gedurende vijftien (15) werkdagen na de datum van aanbieding opslaan op een door haar te bepalen locatie. Na het verstrijken van deze termijn is S&K Trucks niet langer verplicht om de door Wederpartij bestelde Goederen ter beschikking van Wederpartij te houden en is zij gerechtigd om de Goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Wederpartij blijft niettemin gehouden de Overeenkomst na te komen door de betreffende Goederen op eerste verzoek van S&K Trucks af te nemen tegen de overeengekomen prijs, terwijl Wederpartij tevens verplicht is de schade van S&K Trucks te vergoeden die voortvloeit uit de eerdere weigering van Wederpartij om de betreffende Goederen in ontvangst te nemen, waaronder begrepen opslag- en transportkosten.

  7. Eigendomsvoorbehoud

  7.1 Alle geleverde Goederen blijven uitsluitend eigendom van S&K Trucks tot aan het moment waarop Wederpartij aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met een Overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is Wederpartij gehouden de door S&K Trucks geleverde Goederen gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als S&K Trucks-eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

  7.2 In het geval van een levering van Goederen aan een Wederpartij op een ander grondgebied dan Nederland, dan geldt ten aanzien van de betreffende Goederen – indien en zodra zij zich op het grondgebied van het betreffende land bevinden – in aanvulling op het in artikel 7.1 vermeld eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht tevens een eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in artikel 7.1 naar het recht van het betreffende land, met dien verstande dat ten aanzien van de Overeenkomst voor het overige bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing is als vermeld in artikel 14.

  7.3 Zolang er op geleverde Goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag Wederpartij deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.

  7.4 Nadat S&K Trucks haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde Goederen terughalen. Wederpartij staat S&K Trucks toe de plaats te betreden waar de Goederen zich bevinden.

  8. Acceptatie en garantie

  8.1 De geleverde Goederen en/of verrichte diensten zullen in ieder geval na uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst door S&K Trucks binnen een redelijke termijn (zijnde niet langer dan twee (2) dagen na levering) door Wederpartij aan een acceptatietest worden onderworpen. Indien Wederpartij niet binnen de voornoemde redelijke termijn na levering Schriftelijk gebreken heeft gemeld aan S&K Trucks, dan wordt geacht dat de geleverde Goederen en/of de verrichte diensten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

  8.2 Andere niet bij de levering zichtbare gebreken aan geleverde Goederen moeten binnen twee (2) dagen na ontdekking danwel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, Schriftelijk en gemotiveerd aan S&K Trucks worden gemeld, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de geleverde Goederen en/of verrichte diensten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

  8.3 Op door S&K Trucks geleverde Goederen wordt aan Wederpartij geen garantie verleend omdat sprake is van een handelsonderneming (in- en verkoop van Goederen zonder dat S&K Trucks zelf de Goederen heeft gebruikt of onderzocht). Wederpartij wordt te allen tijde in de gelegenheid gesteld om de gekochte Goederen te onderzoeken en koopt de Goederen in de staat waarin deze zich bevinden.

  9. Vervaltermijnen

  9.1 Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens S&K Trucks in verband met geleverde Goederen en/of verleende Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij S&K Trucks.

  9.2 In het geval binnen de in artikel 9.1 vermelde termijn door Wederpartij een Schriftelijke claim is neergelegd bij S&K Trucks in verband met door haar geleverde Goederen en/of verleende Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Wederpartij eveneens indien S&K Trucks niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 14 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

  10. Ontbinding

  10.1 Ingeval Wederpartij een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet nakomt, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft S&K Trucks het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat S&K Trucks tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan S&K Trucks toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die S&K Trucks in deze gevallen op Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

  10.2 Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Wederpartij of als Wederpartij zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Wederpartij beslag wordt gelegd of als Wederpartij niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft S&K Trucks het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat S&K Trucks tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van S&K Trucks op volledige schadevergoeding.

  10.3 Als S&K Trucks problemen heeft bij de toelevering van Goederen (ongeacht de reden), dan heeft S&K Trucks het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat S&K Trucks tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan S&K Trucks toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

  11. Aansprakelijkheid en verzekering

  11. S&K Trucks is aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt en die het gevolg is van een aan S&K Trucks toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen S&K Trucks verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van S&K Trucks en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

  11.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

  • schade ontstaan door handelen of nalaten van Wederpartij of derden in strijd met door S&K Trucks verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;
  • schade als direct gevolg van door of namens Wederpartij aan S&K Trucks verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.

  11.3 Indien:

  • het voor S&K Trucks ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen;
  • de verzekeraar niet tot (gehele of gedeeltelijke) uitkering van de betreffende schade overgaat;
  • de betreffende schade (of een deel daarvan) niet door de verzekering is gedekt,

  is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door S&K Trucks voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) met Wederpartij is overeengekomen, zulks met een maximum van EUR 10.000. Indien sprake is van deze situatie dan komt ter aanvulling op artikel 11.2 ook niet voor vergoeding in aanmerking eventuele vermogensschade die de Wederpartij lijdt, zoals - doch niet beperkt tot - bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst.

  12. Compliance en vrijwaring

  12.1 Wederpartij staat er jegens S&K Trucks voor in dat de door S&K Trucks geleverde Goederen in geen enkel geval, direct of indirect, worden gebruikt, doorverkocht of doorgeleverd in strijd met nationale of internationale sanctiewetgeving, anti-corruptiewetgeving of soortgelijke regelgeving.

  12.2 Wederpartij zal S&K Trucks onmiddellijk informeren als zij het vermoeden heeft dat een (eind)gebruiker van de Goederen of (tussen)handelaar in strijd handelt met het artikel 12.1.

  12.3 Wederpartij staat er jegens S&K Trucks voor in dat zij de aan haar opgelegde verplichting in dit artikel 12 ook zal opleggen aan enige partij waaraan zij de Goederen verkoopt, levert of in gebruik geeft.

  12.4 Wederpartij vrijwaart S&K Trucks voor alle vorderingen en claims van derden (waaronder opgelegde boetes) en alle overige kosten (waaronder kosten van rechtsbijstand) die zij maakt in verband met de in dit artikel 12 omschreven situaties. Wederpartij zal op eerste verzoek van S&K Trucks tot vergoeding van de door S&K Trucks geleden schade overgaan.

  13. Overmacht

  13.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan S&K Trucks kan worden toegerekend.

  13.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 13.1 wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij toeleveranciers (b) brand, (c) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (d) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden, in- en uitvoerbelemmeringen en overige reisbelemmeringen, (d) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (e) sabotage, (f) vervoersstremmingen en (g) transportvertraging.

  13.3 In geval van overmacht heeft S&K Trucks de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. Wederpartij heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door S&K Trucks onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook Wederpartij bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat S&K Trucks conform artikel 13.4 gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.

  13.4 Indien S&K Trucks bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

  14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  14.1 Op alle door S&K Trucks gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

  14.2 Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

  Geïnteresseerd? We helpen je graag op weg!

  Sol & Kleene Trucks B.V.

  Bezoekadres:
  Scheepsdiep 18
  8356 VJ Blokzijl,
  Nederland
  Plan uw route »
  Postadres:
  Postbus 30
  8064 ZG Zwartsluis,
  Nederland